Истински вкус

tabelabg

Проект BG161PO003-1.1.05-0092-C0001/19.09.2012„Внедряване на иновативна опаковка за двукомпонентни бионапитки” с бенефициент „БИОДРИНКС“ ООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитиеи от националния бюджет на Република България.

720